Code: 002

Tsing Lavastone On sale

Tsing Lavastone On sale
Code: 002

Tsing Lavastone On sale

Our Price: 1.050.000 ₫650.000 ₫
-38%
Available size:
50 x 50 x 2cm,
60 x 60 x 2cm,
30 x 6 0x 1.2-1.5 cm
Category: Special Offer
In Stock: 100
Add to cart
Buy Now
Available size: 50 x 50 x 2cm, 60 x 60 x 2cm, 30 x 6 0x 1.2-1.5 cm
Product detail
Product Description
Your cart
Comparison List
Số ĐKKD: 412023000041- Ngày cấp: 10/05/2001   Nơi cấp: BQL Các Khu Chế Xuất và Công Nghiệp TP HCM   Email: info@vietstoneindustry.com
Tsing Lavastone On saleAvailable size: 50 x 50 x 2cm, 60 x 60 x 2cm, 30 x 6 0x 1.2-1.5 cm2.5 stars, based on 638650.000