Code: MAR-SALE

marble on sale

marble on sale
Code: MAR-SALE

marble on sale

Our Price: 1.500.000 ₫650.000 ₫
-56.6%

Volakas -  slab 2cm thick, 30x60x2cm

Cream Marfil -  slab 2cm thick, 30x60x2cm

Cream Butterfly -  slab 2cm thick, 80x80x2cm

Green Granite - size 30x30x2cm, 30x60x2cm

Yellow Granite - size 30x30x2cm, 30x60x2cm 

Golden Venus - slab 1.7cm thick, slab 2cm thick

Tropical Green - slab 1.7cm thick,

Cream Mezze - size slab 1.6cm thick, slab 2cm thick

Category: Special Offer
In Stock: 100
Add to cart
Buy Now
Volakas - slab 2cm thick, 30x60x2cm Cream Marfil - slab 2cm thick, 30x60x2cm Cream Butterfly - slab 2cm thick, 80x80x2cm Green Granite - size 30x30x2
Product detail

Cream Marfil On SaleVolakas On Sale
Golden Venus On Sale

Product Description
Your cart
Comparison List
Số ĐKKD: 412023000041- Ngày cấp: 10/05/2001   Nơi cấp: BQL Các Khu Chế Xuất và Công Nghiệp TP HCM   Email: info@vietstoneindustry.com
marble on sale Volakas - slab 2cm thick, 30x60x2cm Cream Marfil - slab 2cm thick, 30x60x2cm Cream Butterfly - slab 2cm thick, 80x80x2cm Green Granite - size 30x30x2cm, 30x60x2cm Yellow Granite - size 30x30x2cm, 30x60x2cm  Golden Venus - slab 1.7cm thick, slab 2cm thick Tropical Green - slab 1.7cm thick, Cream Mezze - size slab 1.6cm thick, slab 2cm thick 2.5 stars, based on 676650.000